Tukes » Lagstiftning » 30.12.2015/1621

Beaktats t.o.m. FörfS 384/2020.

Lag om offentliggörande av sådana betalningar till myndigheter som gjorts av företag som är verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog 30.12.2015/1621

Direkt till


I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om skyldigheten för företag som är verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog att i en årlig rapport uppge de betalningar som gjorts till myndigheter i de stater där företaget bedriver verksamhet (årsrapport).

Lagen tillämpas dock inte på företag som inte är företag av allmänt intresse och där högst ett av följande tre gränsvärden har överskridits både under den senaste och den omedelbart föregående räkenskapsperioden:

1) omsättning eller motsvarande avkastning 40 000 000 euro,

2) balansomslutning 20 000 000 euro,

3) genomsnittligt antal anställda 250 personer.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) företag aktiebolag enligt aktiebolagslagen (624/2006) och andelslag enligt lagen om andelslag (421/2013) samt öppna bolag eller kommanditbolag enligt lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988), om samtliga ansvariga bolagsmän i det öppna bolaget eller kommanditbolaget är aktiebolag eller andelslag,

2) företag av allmänt intresse företag som avses i 1 kap. 9 § i bokföringslagen (1336/1997),

3) utvinningsindustri verksamhet som inbegriper utforskning, prospektering, upptäckt, utveckling och utvinning av mineraler, olja, naturgasfyndigheter eller andra ämnen, inom ramen för de ekonomiska verksamheter som är förtecknade i bilaga I avdelning B – huvudgrupperna 05–08 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden,

4) avverkning av naturskog sådan verksamhet i naturskog som avses i bilaga I avdelning A – huvudgrupp 02, grupp 02.2 i förordning (EG) nr 1893/2006,

5) myndighet en statlig eller lokal myndighet, vari inbegrips underlydande ämbetsverk samt företag som står under bestämmande inflytande av myndigheten,

6) projekt kontrakterad verksamhet som ligger till grund för ett företags betalningsansvar gentemot en myndighet,

7) betalning ett utbetalt belopp, vare sig det är i pengar eller annat vederlag inom utvinningsindustri eller inom avverkning av naturskog, av följande typer:

a) produktionsrättigheter,

b) skatter som på inkomster, produktion eller vinst från företag, med undantag för mervärdesskatt och andra konsumtionsbaserade skatter,

c) royalty,

d) utdelningar och annan utbetalning av vinst,

e) kontrakts-, upptäckts- och produktionsbonusar,

f) licensavgifter, hyresavgifter, avgifter för registrering av gruvrätter samt andra ersättningar för licenser eller koncessioner, och

g) betalningar för infrastrukturförbättringar.

Om ett kontrakt enligt 1 mom. 6 punkten i väsentlig grad är sammankopplat med ett annat sådant kontrakt ska den verksamhet som kontrakten avser anses utgöra ett projekt.

Utdelningar och annan utbetalning av vinst som betalats till en myndighet på samma villkor som till andra ägare i företaget ska inte räknas in i en betalning enligt 1 mom. 7 punkten underpunkt d, om utdelningen inte gjorts i stället för en avgift för produktionsrättigheter eller en royalty.

Betalningar och verksamheter får inte delas upp eller slås ihop om arrangemanget sker i syfte att undvika tillämpning av denna lag.

3 §

Upprättande av årsrapport och dess innehåll

Företag ska göra upp en årsrapport med följande myndighetsspecifika uppgifter om utvinningsindustri och avverkning av naturskog för den senast avslutade räkenskapsperioden:

1) utbetalningarnas totala värde,

2) en specifikation enligt 2 § 1 mom. 7 punkten av det totala värdet.

I fråga om betalningar som grundar sig på ett specifikt projekt redovisas utöver vad som föreskrivs i 1 mom. det totala värdet av dessa betalningar projektspecifikt och en specifikation enligt 2 § 1 mom. 7 punkten.

Om betalningarna baserar sig på skyldigheter som hänför sig till en viss verksamhetsenhet, får företaget med avvikelse från 2 mom. redovisa betalningarna per enhet.

I årsrapporten ska betalningarna och den underliggande verksamheten redovisas enligt sin faktiska karaktär.

4 §

Årsrapport för koncerner

När ett företag enligt bokföringslagen är skyldigt att upprätta koncernbokslut upprättas en årsrapport för hela koncernen (koncernens årsrapport), om

1) företaget eller ett sådant dotterföretag till företaget som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag är verksamt i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog, eller

2) minst två av gränsvärdena i 1 § 2 mom. sammanräknat under den senast avslutade räkenskapsperioden har överskridits i koncernföretag som är verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog.

Om information om ett företag ingår i koncernens årsrapport behöver företaget inte upprätta årsrapport enligt 3 §.

Den skyldighet som föreskrivs i 1 mom. gäller inte

1) moderföretaget i en liten koncern enligt 1 kap. 6 a § i bokföringslagen, om dess dotterföretag inte är ett företag av allmänt intresse,

2) ett moderföretag som självt är dotterföretag i en koncern vars moderföretag lyder under lagstiftningen i en medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

De betalningar som anges i en koncerns årsrapport ska basera sig på utvinningsindustrin eller på avverkning av naturskog inom koncernen.

Under förutsättning att samma undantag tillämpas på upprättande av koncernbokslut, behöver i koncernens årsrapport inte tas in ett dotterföretags betalningar, om

1) betydande och långvariga hinder föreligger som i väsentlig grad förhindrar moderföretaget att utöva inflytande i detta dotterföretag,

2) det undantagsvis inte är möjligt att utan oskäliga kostnader eller orimligt dröjsmål få den information som behövs för att upprätta en årsrapport för koncernen, eller

3) innehavet i dotterföretaget är kortvarigt och uteslutande avsett att vidareöverlåtas.

5 §

Hur betalningen bestäms

Under räkenskapsperioden gjorda betalningar på minst 100 000 euro ska beaktas när det totala värdet av betalningarna som ska redovisas i årsrapporten bestäms.

Om ett företag har betalat hyra som delbetalningar eller annars gjort periodiska inbetalningar som har samband med varandra, ska dessa vid tillämpningen av 1 mom. räknas ihop för räkenskapsperioden.

När något annat vederlag än pengar har använts för betalningen ska vederlaget beaktas till sitt verkliga värde. Också arten och mängden för sådana vederlag ska uppges samt en beskrivning ges av hur värdet har bestämts.

6 §

Språk och valuta

Årsrapporten ska upprättas på finska eller svenska, i euro. Om företaget lägger fram de uppgifter som ska ges i årsrapporten också i någon annan valuta, ska den kurs som använts vid omräkningen av uppgifterna anges.

7 §

Datering och underskrift

Årsrapporten och koncernens årsrapport ska dateras och undertecknas.

I aktiebolag och andelslag ska årsrapporten eller koncernens årsrapport undertecknas av styrelsen och verkställande direktören och i ett öppet bolag och kommanditbolag av de ansvariga bolagsmännen. Om någon som undertecknat årsrapporten har framfört avvikande mening om denna, ska det på yrkande av undertecknaren tas in ett yttrande om saken i årsrapporten.

8 §

Registrering och offentliggörande

En kopia av årsrapporten och av koncernens årsrapport ska anmälas till patent- och registerstyrelsen för registrering.

Om företaget är ett aktiebolag eller andelslag ska det göra anmälan inom två månader efter den ordinarie bolagsstämman eller andelsstämman. Ett öppet bolag eller kommanditbolag ska göra anmälan inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Om den skyldighet som föreskrivs i 2 mom. åsidosätts kan registermyndigheten ålägga verkställande direktören, en styrelseledamot eller någon annan person som avses i 7 § 2 mom. att vid vite fullgöra skyldigheten inom en tid som registermyndigheten bestämmer. I ett beslut genom vilket registermyndigheten har förelagt vite får ändring inte sökas genom besvär.

Patent- och registerstyrelsen offentliggör årsrapporter och koncernårsrapporter som anmälts för registrering på samma sätt som bokslut och verksamhetsberättelser.

9 §

Årsrapportsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter

1) sin skyldighet att försäkra sig om att årsrapporten har upprättats i enlighet med denna lag, eller

2) skyldigheten att anmäla rapporten för registrering,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för årsrapportsförseelse dömas till böter.

Till straff döms inte om förseelsen är ringa.

10 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 och den ska tillämpas på årsrapporter som upprättas för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2016 och därefter.

RP 89/2015, EkUB 16/2015, RSv 95/2015, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (32013L0034); EUT nr L 182, 29.6.2013, s. 19.