Tukes » Lainsäädäntö » 5.6.2014/418

Seurattu SDK 666/2020 saakka.

Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista 5.6.2014/418

Siirry


Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kemikaalilain (599/2013) nojalla:

1 §

Hyväksymispäätöksen voimassaolo ja peruuttaminen

Biosidivalmisteiden hyväksymispäätösten voimassaolosta säädetään kemikaalilain (599/2013) 30 §:ssä ja biosidiasetuksen 89 artiklan 2 kohdassa.

Haettaessa hyväksymisen uudistamista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi jatkaa hyväksymistä koskevan päätöksen voimassaoloa määräajaksi, joka on tarpeen hyväksymisen edellytysten edelleen täyttymisen selvittämiseksi.

Peruutettaessa hyväksyminen kemikaalilain 31 §:n nojalla voidaan markkinoilla olevien valmistemäärien hävittämiselle, varastoinnille, markkinoinnille tai käyttämiselle asettaa määräaika.

Mitä 2 ja 3 momentissa säädetään, sovelletaan myös vuoden 1989 kemikaalilain 30 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen biosidivalmisteiden rekisteröinnin uudistamiseen ja peruuttamiseen.

2 §

Tuholaistorjuntaan tarkoitettujen biosidivalmisteiden käyttöä koskeva tutkinto

Kemikaalilain 38 §:ssä tarkoitetun tutkinnon sisällön tulee täyttää tämän asetuksen liitteessä 1 säädetyt vaatimukset.

Jos henkilöllä on vähintään kolmen vuoden työkokemus ammattimaisesta tuholaistorjunnasta, ei tutkinnon käytännön osuutta tarvitse suorittaa.

Uusittaessa tutkintoa viiden vuoden välein suoritetaan vain kirjallinen koe.

Tutkintoon valmistautuva henkilö saa enintään kahden vuoden ajan tehdä ammattimaista tuholaistorjuntaa kemikaalilain 17 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun tutkintoja yritysrekisteriin merkityn henkilön valvonnassa.

3 §

Erityistutkinto

Kemikaalilain 41 §:ssä tarkoitetun erityistutkinnon tulee täyttää tämän asetuksen liitteessä 2 säädetyt vaatimukset.

Erityistutkinto voi kattaa yhden tai useamman erityistutkintoa edellyttäväksi valmisteeksi määritellyn biosidivalmisteen käytön. Tutkintotodistuksessa on mainittava mitkä tai minkä tyyppiset valmisteet tutkinto kattaa. Tutkinnon nojalla on sallittua käyttää vain tutkintotodistuksessa nimettyjä valmisteita tai valmistetyyppejä.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan biosidivalmisteista annettu valtioneuvoston asetus (466/2000).