Tukes » Lainsäädäntö » 29.8.2013/644

Seurattu SDK 482/2020 saakka.

Valtioneuvoston asetus kemikaalien vähittäismyynnistä 29.8.2013/644

Siirry


Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään kemikaalilain (599/2013) 25 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Kemikaalin luovuttaminen

Kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (807/2001) mukaisesti myrkylliseksi tai erittäin myrkylliseksi, tai CLP-asetuksen (EY) No 1272/2008 mukaisesti välittömästi myrkylliseksi kategoriaan 1–3 luokiteltua kemikaalia saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle lukuun ottamatta polttoainetta, jota saa luovuttaa vastaanottajan iästä riippumatta. Metanolipitoista polttoainetta saa kuitenkin luovuttaa alle 18-vuotiaalle vain, jos hänen huoltajansa antaa siihen kirjallisen suostumuksen.

Luovutettaessa 1 momentissa tarkoitettua kemikaalia apteekista vastaanottajan tulee ilmoittaa erillisellä lomakkeella seuraavat tiedot:

1) vastaanottajan henkilötiedot ja osoite;

2) kemikaalin nimi ja määrä;

3) kemikaalin käyttötarkoitus.

Kemikaalin vastaanottajan on todistettava henkilöllisyytensä sekä päivättävä ja allekirjoitettava lomake. Apteekin tulee säilyttää lomaketta viisi vuotta.

2 §

Kemikaalin säilyttäminen

Vähittäismyynnissä oleva 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu kemikaali tulee säilyttää myymälässä tai sen varastossa lukitussa tilassa. Velvollisuus ei koske muita polttoaineita kuin metanolipitoista polttoainetta.

3 §

Kemikaalin luovuttamisesta kieltäytyminen

Kemikaalia ei saa luovuttaa, jos on syytä epäillä, että sitä aiotaan hankkia ilmeisesti päihtymistarkoitukseen, tai muutoin käyttää väärin siten, että käytöstä voi aiheutua erityistä vaaraa terveydelle.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.